O nás...

 Centrum voľného času - Spektrum v Galante je mimoškolské zariadenie s celoročnou prevádzkou. Svojim pôsobením sa zameriavame na rozvoj záujmovej činnosti detí a mládeže vo všetkých jej oblastiach. Každoročne asi 300 detí a mládeže nachádza uplatnenie svojich záujmov v práci približne 30 záujmových útvarov.

 Okrem krúžkovej činnosti organizujeme mestské i okresné podujatia. Mestské podujatia sa snažíme organizovať tak , aby oslovili čo najširšie vrstvy mladých ľudí. Sú rôzného zamerania a účastníkom poskytujú zmysluplné trávenie voľného času pri zaujímavej, netradičnej činnosti.

 Okresné podujatia vo všetkých záujmových oblastiach umožňujú okrem porovnania dosiahnutej úrovne znalostí, vedomostí a zručností i objavovanie talentov a prácu s nimi. Organizujeme okresné prírodovedné a jazykové olympiády, okresné súťaže v speve ľudovej a populárnej piesne.

Športová činnosť je v našej práci zastúpená pretekmi skoro z každého športového odvetvia. K športovému podujatiu s najdlhšou tradíciou patrí okresná atletická olympiáda, organizovaná už od roku 1960.

 Nezabúdame ani na prázdninovú činnosť, v rámci ktorej ponúkame pestrý program akcií, súťaží a samozrejme tábory rôzneho druhu a zamerania. V našej činnosti nezabúdame ani na prímestské časti, na Sídlisku Sever, Nebojsi a Hodoch pripravujeme pre deti a mládež podujatia rôzneho zamerania.

 O činnosti nášho zariadenia informujeme okrem miestnych novín i prostredníctvom nášho informačného bulletinu Spektráčik , ktorý vydávame dvojmesačne.

 Podľa vyššie uvedeného je zrejmé , že okrem stabilných druhov činnosti veľmi radi obohacujeme našu prácu pre deti a mládež o stále nové formy práce a práve preto by sme privítali , keby sme nové námety a podnety na formy voľnočasových aktivít dostali hlavne od mladých ľudí.